นโยบายการรับประกันสินค้า

 นโยบายการรับประกันสินค้า (Warranty policy)

1. แจ้งปัญหาที่พบภายใน 1 เดือน นับจากวันที่รับสินค้า 

2. ผ่านช่องทางต่อไปนี้

3. บริษัทฯจะติดต่อกลับ เพื่อตรวจสอบและแจ้งกระบวนการแก้ปัญหาทางโทรศัพท์/อีเมล์/ช่องทางอื่นๆที่ลูกค้าแจ้งไว้

4. กระบวนการแก้ปัญหา ได้แก่

 •       กรณีขอรับสินค้าใหม่ทดแทนสินค้าเดิม 
  • สามารถขอรับเป็นชนิดเดิมหรือชนิดใหม่ได้ โดยสินค้าที่ขอรับใหม่ต้องมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าชนิดเดิม
  • กรณีสินค้าที่ขอรับใหม่มีราคาสูงกว่า ลูกค้าจะต้องชำระเงินเพิ่ม
 •      กรณีขอรับเงินคืน
  • บริษัทฯจะคืนเงินตามจำนวนที่ลูกค้าได้ชำระจริง เช่น ในกรณีหลังหักส่วนลด
  • กรณีเงินสด จะได้รับโอนเงินคืนเข้าบัญชีที่ลูกค้าแจ้งไว้ ภายใน 7 วันทำการ
  • กรณีบัตรเครดิต จะได้รับคืนวงเงินภายใน 1 - 2 รอบบัญชี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตร)
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา กรณีที่เป็นความผิดพลาดจากการจัดส่งของผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า

 

กลับสู่หน้าแรก

 
Visitors: 15,900